Z HISTORIE KLUBÙ TJ SPARTAK ROŽMITÁL

Z historie Sokola

V r. 1894 se vracel rožmitálský obèan, truhláøský tovaryš MikulᚠFilipovský do svého rodištì z vídeòské zkušené. Ve vídeòském Sokole poznal tìlesná cvièení a nadchl se pro myšlenku založit tuto èinnost i doma. 8. záøí 1895 byla po veøejném cvièení v zahradì Plzeòky založena sokolská jednota a podána pøihláška k registraci. Když byla v r. 1902 dražena budova tehdejšího špýcharu, byl tento objekt prodán jednotì sokolské. Tato budova byla po úpravách v r. 1923 pøestavìna a rozšíøena a pozdìji upraveno letní cvièištì. Založeno mnoho vesnických poboèek.

Z historie turistiky

Prvními propagátory rožmitálské turistiky byli Václav Nedbal, Gustav Klika a Ing. František Hoffmeister. Do organisace turistických akcí se také zapojil Václav Matoušek, kantor a dlouholetý kronikáø Starého Rožmitálu. Organizovaná turistika vyvrcholila v r. 1918, kdy byl založen odbor Klubu èeských turistù. V jeho vedení se vystøídala øada známých rožmitálských obèanù, nápøíklad lékárník Pešek, zamìstananec lesní správy Goliáš, uèitel Hodáèek, lékárník Hutter, pozdìji Václav Kuèera, Jan Kopecký, Bohumil Kocourek, František Henkl, Jiøina Henklová, Ing. Oldøich Berka, Marie Hrušková, Ladislav Hondík, Karel Pešta, Libuše Maroušková, Ivana Brejchová atd. Nejvýznamnìjšími akcemi jsou ètyøi celostátní pochody: Novoroèní výstup na Tøemšín, Tøemšínskými hvozdy, Podzimní toulky a Vánoèním krajem Rybovým.

Z historie národní házené

Èeská (nyní národní) házená byla založena ve Starém Rožmitále tìsnì pøed r. 1930. Mezi prvními prùkopníky byli Karel a Rudolf Chaloupkové, František a Karel Homolkové, Daniel a Miloslav Petráòové, Karel a Václav Kalové, Antonín Pazderník a Alois Šmíd. Høištì bylo na pastvinì mezi dvìma úvozy. Je také tøeba zmínit uèitele rožmitálské školy V. Bartùòka, který s chlapci zaèal v hodinì tìlocviku hrát èeskou házenou. Soutìže zaèalo hrát mužstvo DTJ Starý Rožmitál. Po r. 1963 dochází k útlumu, ale tradice národní házené se ve Starém Rožmitále obnovují po r. 1975. Od r. 1944 hraje také ženská a mládežnická èást oddílu.

Z historie tenisu

Ve druhé polovinì dvacátých let zapustil koøeny tenis v Rožmitále. Zpoèátku se hrálo na travnatém palouèku u Sadoòského rybníka. V roce 1928 byl ustaven tenisový kroužek a jeho èlenové hráli na prvním kurtu v zahradì hotelu Plzeòka. Již v roce 1929 se èlenové tenisového kroužku podíleli na vybudování dvou kurtù u penzionu Tøemšín. V tomto roce byl tenisový kroužek pøejmenován na tenisový klub penzionu Rožmitál. Tenisový klub byl v té dobì málo znám, takže se zde hrály pouze pøátelské zápasy a turnaje. Na tìchto Dvorcích hráli jako jedni z prvních pan uèitel František Tesaø a jeho manželka, Ing. Josef Mareš, Emil Muchka, Karel Sýkora a další. Èinnost tenisového klubu byla nepravidelná a v dobì okupace úplnì ustala. Pozdìji byly dvorce zrušeny v dùsledku jiného úèelového využití. Se stavbou nových dvorcù v Rožmitále bylo zapoèato na podzim v roce 1947. Jako podklad se dávala struska z blízkého FÉRUM. Na podzim v roce 1949 bylo možné užívat ètyøi antukové dvorce. Stavba byla víceúèelová, pøedpokládalo se, že v zimì se zde bude hrát hokej. Ten se hrál v té dobì na rybníku Kuchyòka. V letech 1950-1952 se hrála první mistrovská utkání. Soutìž se hrála v kraji plzeòském, kam Rožmitál územnì patøil. Soutìže se chopili v té dobì mladší hráèi: Antonín Kvìtoò, Jiøí Brda, Jiøí Benda, Irena Kleèková (Kvìtoòová), a z tìch starších: Ing. Josef Mareš, František Tesaø a jeho žena, uèitelka Miloslava Janotová, MUDr. Šoupal a jeho žena, uèitel Jan Hlaváè, Josef Svoboda, pozdìji na pøátelská utkání se pøidal MUDr. Pavel Èapek. Vedení družstva se ujal Jiøí Brda, správcem èásteènì placeným byl uèitel Tesaø, který byl vedoucím družstva další generace tenistù a také trenérem. I z našich dvorcù vyšel jeden reprezentant. Je jím Petr Štróbl, který jako žák trénoval na rožmitálských dvorcích. Byl dvojnásobným mistrem republiky v letech 1962 -1963. Mùžeme se pochlubit, že na našich dvorcích hrála Vìra Pužejová - Suková, mnohonásobná mistrynì republiky a wimbledonská finalistka. Další rožmitálská generace vylepšovala to, co nám ti starší vybudovali. Vysázeli jsme stromy, vybudovali tréninkovou stìnu betonovou, další stìnu mimo areál, aby si mohl pinknout každý, opravili jsme oplocení, vykopali novou pøípojku vody do Sadoòského rybníka. V pozdìjší dobì jsme udìlali novou støechu na klubovnu tenisu. Na tenise bylo, je a bude vždy co vylepšovat. V roce 1962 byla úspìšná sestava dorostu, která hrála krajskou soutìž: Milan Ivanèo, Martin Èechura,Václav Matìjka, Josef Berka, Olga Marešová, Ladislava Šoupalová. Tito hráèi se pozdìji podíleli na dobrých umístìních v družstvu dospìlých.

V polovinì 80tých let se zaèíná tvoøit další generace, na které má velký podíl Milan Ivanèo, Josef Berka, Martin Èechura a František Èejka. V té dobì se družstva dospìlých pohybují mezi okresním pøeborem a krajskou soutìží 1. tøídy. Úspìchy máme i v soutìžích jednotlivcù, kde se nám podaøilo vyhrát okresní pøebor jak ve dvouhøe, tak nìkolikrát ve ètyøhøe. V roce 1991 postupuje dorost do krajského pøeboru a za pomoci tìchto hráèù se blíží nejvìtší úspìch rožmitálského tenisu.

V roce 1993 obsazuje družstvo dospìlých v krajské soutìži 1. místo, v kvalifikaci o postup vítìzí nad družstvem Vlašimi 5:4 a postupuje do "DIVIZE" . Sestava družstva: Ing. Ondøej Tvrský, Hynek Hochmut, Jan Berka, Richard Patlejch, Ivo Bartonìk, Jana Vostrovská, Barbora Èechurová, Kristýna Jarolímková.

Pro následující rok bylo cílem udržení se v DIVIZI. Pøes veškerou snahu ovšem pøichází sestup. V roce 1995 družstvo opìt vyhrává krajskou soutìž 1. tøídy a postupuje podruhé v historii do "DIVIZE". V roce 1996 sestupujeme a nìkolik dalších let se držíme v krajské soutìži 1. tøídy.

Z historie šachového oddílu

Šachový kroužek v Rožmitále se podílel na sportovním dìní již mezi 1. a 2. svìtovou válkou. Šachisté byli také u zrodu Všesportovního klubu v r. 1936. Mezi pamìtníky patøí František Plass a Karel Cafourek. V r. 1953 zahajuje po pøestávce šachový kroužek svoji èinnost pod hlavièkou Spartak ROH Agrostroj Rožmitál. Od té doby se kroužek pravidelnì zúèastòuje okresního i krajského pøeboru. Hraje se a trénuje v restauraci Slavia. V r. 1957 zvolen nový výbor oddílu.

Pravidelnì se poøádá pøebor oddílu, silvestrovský turnaj v bleskové høe, otevøený pøebor mìsta Rožmitálu a memoriál Jaroslav Šámala.

Z historie kopané

V roce 1923 vznikl SK Tøemšín Rožmitál. Podnìt dal Karel Hochmut, který v létì pøijíždìl do Rožmitálu za svými pøíbuznými. Ve vztahu ke kopané bylo dùležité založení Všesportovního klubu mìsta Rožmitálu pod Tøemšínem (29. bøezna 1936), v témže roce mìstská rada propùjèila klubu na dresy znak mìsta a na podzim téhož roku byla na zøízení høištì pøidìlena louka za Prùchovou pilou. Nejvìtší úspìchy v celé své historii slavili rožmitálští fotbalisté v r. 1951 - 55, první rok jako Agrostroj, potom jako Spartak. Po vítìzství ve své skupinì II. tøídy vyhrál i kvalifikace a vybojoval si postup do krajského pøeboru, což byla tehdy po I. celostátní lize naše druhá nejvyšší soutìž. Rožmitál skonèil na velmi pìkném pátém místì a o rok pozdìji dokonce na tøetím. V roce 1958 otevøen u Sadoòského rybníka nový stadion.

Z historie ledního hokeje

Hokej v Rožmitále zapustil své koøeny v r. 1934 zásluhou uèitele Václav Bartùòka. Školní hodiny tìlocviku patøily v zimnì na Sadoòském rybníku hokeji. Zde byl v témže roce sehrán také první zápas. O mistrovské body zaèal Rožmitál hrát od r. 1942, až pøišel nejslavnìjší den v historii hokejového Rožmitálu - 24. únor 1965, postup do II. ligy. Rožmitál a dokonce i svou vlast v representaèním dresu proslavili Josef Èerný, Ladislav Šmíd a Josef Kvìtoò.